logotype
image1 image2 image3

informacje podatkowe

Aktualizacja 29.06.2013

Zasiłki macierzyńskie od 17 czerwca 2013 r.

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675). Przepisy tej ustawy zmieniają m. in. przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie dotyczącym zasiłku macierzyńskiego.

Znowelizowane przepisy mają zastosowanie przede wszystkim do osób, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 r. Do ważniejszych zmian wprowadzonych tymi przepisami należy zaliczyć

-zmieniony przepis art. 180 § 3 Kodeksu pracy uprawniający do korzystania z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu, przed przewidywaną datą porodu może przypadać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego (wcześniej było 2 tygodnie).

-zmianie ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a więc i okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu, i wynosi:

 1. do 6 tygodni – w razie urodzenia albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;

 2. do 8 tygodni – w razie urodzenia albo jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka;

 3. do 3 tygodni – w razie korzystania z uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

-wprowadzenie urlopu rodzicielskiego, który przysługuje w wymiarze do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (lub przyjętych na wychowanie), bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

 

Aktualizacja 20.05.2013

Powrót do zwolnienia podmiotowego z VATPodatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki: od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacji z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok, podatnik w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, a także gdy złoży zgłoszenie aktualizacyjne w terminie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Aktualizacja 17.05.2013

 

Stawki VAT w 2014 r. bez zmian. Ostateczne potwierdzenie z MFW 2014 r. stawki podatku VAT pozostaną bez zmian – zapewnia Ministerstwo Finansów, odpowiadając w ten sposób na apele przedsiębiorców, którzy chcieli móc zaplanować z wyprzedzeniem swoje przyszłoroczne działania. Brak powrotu do niższych stawek był już przesądzony właściwie wcześniej, ale teraz można mieć prawie pewność, że nie dojdzie do ich podniesienia.Aktualizacja 16.05.2013

 

Ważny komunikat KRUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.Graniczna kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi za 2013 r. 3092 zł – podała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Limit dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS, ale prowadzących dodatkowo działalność pozarolniczą.

 

Aktualizacja 07.05.2013

Leasing -opłata wstępna

 

Wstępne opłaty leasingowe co do zasady mają charakter opłat samoistnych i bezzwrotnych, nieprzypisanych do poszczególnych rat leasingowych, natomiast ich poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji (zawarcia) umowy leasingu. Opłaty te są wydatkami jednorazowymi, związanymi z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. W takim przypadku w płaszczyźnie podatkowej, wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie.

W konsekwencji wydatki związane z uiszczeniem wstępnej opłaty leasingowej, o której mowa we wniosku, wynikającej z wystawionej faktury, powinny zostać zaewidencjonowane w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo - w dacie ich poniesienia. Podkreślić przy tym należy, iż zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w art. 22 ust. 6 ww. ustawy (tj. prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów), z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b (nie mających zastosowania w niniejszej sprawie), uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 7 maja 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-178/13/ESZ - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 

Aktualizacja 14.02.2013

 

Kasy fiskalne

Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363), które poza obecnie obowiązującymi przepisami uwzględnia dotychczas nieuregulowane zagadnienia spotykane w praktyce

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W NOWYM ROZPORZĄDZENIU to min.:

 • obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty),

 • szczegółowe uregulowania nt. zasad zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, a także sposobu postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek,

 • nowe zasady ewidencji prowadzonej przez podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione,

 • uporządkowano przepisy dotyczące podatników wykonujących czynności w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze, rozróżniając podatników, którzy wykonują sprzedaż wyłącznie w imieniu lub na rzecz innego podatnika oraz tych, którzy prowadzą również sprzedaż własną

 • doprecyzowano, iż podatnicy sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny), po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Natomiast podatnikom, dla których podstawą opodatkowania podatkiem jest marża, wprowadzono dla potrzeb ewidencjonowania tego rodzaju sprzedaży tzw. zero techniczne.

 • modyfikacji ulega zakres danych jakie muszą znaleźć się na paragonie fiskalnym i raporcie dobowym

 • określono obowiązek prowadzenia ewidencji: ewidencji zwrotów i ewidencji oczywistych pomyłek

 • ustalono obowiązek pobrania podpisu od nabywcy zwracającego towar na protokole zwrotów

Termin do zastosowania się do zmienionych przepisów dotyczących kas fiskalnych upływa 31-09-2013.

 

Aktualizacja 15.01.2013

 

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej od 2013.W 2013 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie mogło podlegać zwolnieniu z obowiązku rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika będzie udokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;

 2. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20Warto w tym momencie zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze – omawiane zwolnienie będzie miało zastosowanie bez względu na kwotę obrotu osiągniętego z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, po drugie – niespełnienie jednego z dwóch wskazanych warunków spowoduje brak możliwości korzystania z omawianego zwolnienia (fakturowanie, limit sprzedanych usług i ich odbiorców).

 

Aktualizacja 15.01.2013

 

Nowy obowiązek korekt kosztów.

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych.

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadza rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu

 • w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony,

 • a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych, nie znajdą zastosowania do podatnika, który kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, nie zaliczył do kosztów podatkowych. Zatem nieuregulowanie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu nie będzie powodowało obowiązku korygowania kosztów podatkowych.

Nowe przepisy należy stosować do tych kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 roku.Aktualizacja 14.01.2013

Niezapłacone faktury obowiązek korekty VAT naliczonego.

Obowiązek korekty VAT naliczonego w odniesieniu do nieuregulowanych faktur po upływie 150 dni od terminu płatności wynika ze zmian Ustawy VAT wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Przepisy przejściowe do ustawy zmieniającej wskazują wprost, że nowe brzmienie przepisu ma również zastosowanie do wierzytelności powstałych przed końcem roku 2012, a których nieściągalność została uprawdopodobniona już po wejściu w życie ustawy zmieniającej, tj. od 1 stycznia 2013 r.

Należy zaznaczyć, że obowiązek korekty wystąpi w przypadku nieuregulowania wierzytelności do końca okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

A zatem podatnik posiadający faktury, których termin płatności przypadał najwcześniej 4 sierpnia 2012, dla których 150 dni od terminu płatności upłynęło w styczniu br. i których podatnik nie uregulował do końca ubiegłego miesiąca, ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego z tytułu tych faktur w deklaracji za styczeń.

Naruszenie tego obowiązku, w myśl art. 89b ust. 6 Ustawy VAT, grozi sankcją w wysokości 30% kwoty podatku z tych niezapłaconych faktur.

 2017  Biur-Mar - biura rachunkowe w Łęcznej